PLA - GDPR analýza

Povodí Labe, státní podnik

2017

Analýza dopadů GDPR pro státní podnik Povodí Labe

Kdo je klient

Povodí Labe, státní podnik (PLA) zajišťuje výkon správy povodí, kterou se rozumí správa významných vodních toků, činnosti spojené se zjišťováním a hodnocením stavu povrchových a podzemních vod v oblasti povodí Horního a středního Labe a dále na vlastním toku Labe pod soutokem s Vltavou po státní hranici, a další činnosti. Organizačně je PLA členěno na ředitelství a 3 závody s celkovým počtem zaměstnanců 900.

Klientova východiska

S ohledem na Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů požadoval klient provést analýzu dopadů GDPR na státní podnik. V rámci analýzy bylo požadováno:

 • Analýza aktuálního stavu ochrany osobních údajů.
 • Identifikace zpracování osobních údajů dle GDPR.
 • Zpracování interních předpisů v oblasti ochrany osobních údajů.
 • Provedení školení osob odpovědných za ochranu osobních údajů.

 

Jak analýza proběha

 • Na úvodní schůzce jsme klienta seznámili s nařízením GDPR, s průběhem auditu, a časovými nároky na zaměstnance PLA.
 • Klient předal požadovanou dokumentaci (vnitřní předpisy, seznam systémů a aplikací)
 • Proběhlo několik řízených pohovorů k realizaci datové inventury (data a fyzické dokumenty)
 • Zpracovali jsme a předložili draft vnitřního předpisu.
 • Ve spolupráci s klientem jsme vypracovali rizikovou analýza uniku osobních údajů.
 • Byl spuštěn e-learningový kurz pro seznámení odpovědných pracovníků s GDPR a s novými procesy ochrany osobních údajů v PLA.
 • Bylo provedeno šetření fyzického zabezpečení osobních údajů na místě
 • Předložili jsme auditní zprávu a záznamy o zpracování osobních údajů
 • Proběhla diskuse, zpráva byla upravena a doplněna.
 • Audit byl hotový za 2 měsíce. Dobu plnění ovlivnilo vytížení odpovědných pracovníků PLA.

 

Nároky na klienta

 • Požadované znalosti kontaktních osob:
  • znalost IT prostředí
  • znalost zpracování v jednotlivých systémech (garanti)
  • znalost organizačních předpisů a uspořádání podniku
 • Čas na pohovory (cca 60 hodin v součtu za všechny zúčastněné pracovníky  při řízených pohovorech).
 • Čas na shromáždění požadované dokumentace (jednotky člověkohodin).
 • Čas na doplnění požadovaných informací při datovém auditu (cca 10ky člověkohodin).

 

Klíčové přínosy očima klienta

 • Znalost nařízení GDPR, včetně vhodné aplikace do prostředí podniku.
 • Schopnost se rychle zorientovat v podnikových procesech (analytika).
 • Přehledně vypracovaný přehled, jak je dosaženo souladu s jednotlivými kapitolami Nařízení GDPR.
 • Vypracování interního předpisu pro ochranu osobních údajů.

 

-----

Zajištění shody s GDPR je služba vhodná pro všechny firmy a organizace.

Více o službě Shoda s GDPR