Hlavní stránka / Všeobecné obchodní podmínky /

Všeobecné obchodní podmínky

Potřebujete poradit s bezpečnostním rizikem nebo pomoci vyřešit konkrétní situaci?

Smluvní strany souhlasí s uvedenými podmínkami poskytování Služeb BP (souhrnně pro bluepartners.cz, effit.cz). Objednáním služeb prostřednictvím Internetu vyslovuje a potvrzuje Objednatel, stejně jako Poskytovatel, svůj závazek řídit se níže uvedenými podmínkami stejně, jako by byly tyto podmínky vytištěné a podepsané ve formě Smlouvy.

1. Úvodní ustanovení

2. Předmět smlouvy

3. Práva a povinnosti smluvních stran

4. Poplatky za služby a platební podmínky

5. Odpovědnost smluvních stran a náhrada škody

6. Reklamace a odstraňování poruch a závad

7. Trvání, změny a zánik smlouvy

8. Zpracování osobních údajů

9. Závěrečná ujednání

1. Úvodní ustanovení

1.1 Společnost Blue Partners s.r.o. vydává tyto všeobecné smluvní podmínky, jež jsou nedílnou součástí smlouvy, uzavřené mezi:

Blue Partners s.r.o., se sídlem Postupická 2931/9, Záběhlice, 141 00 Praha 4, IČ: 25360647, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 109226, (dále jen ”Poskytovatel”) na straně jedné

a

Zákazníkem

(dále jen ”Zákazník”) na straně druhé.

1.2          Zákazníkem je fyzická nebo právnická osoba, které společnost Blue Partners s.r.o. poskytuje služby na základě objednávky služeb podané prostřednictvím sítě internet nebo písemně, osobně či telefonicky.

1.3          Zákazník je fyzická nebo právnická osoba.

1.4          Objednáním služeb prostřednictvím sítě internet vyslovuje zákazník, stejně jako poskytovatel, svůj závazek řídit se těmito všeobecnými smluvními podmínkami stejně, jako by tyto podmínky byly vytištěné a podepsané ve formě smlouvy. Všeobecné smluvní podmínky jsou závazné v platném aktuálním znění, jež jsou veřejně přístupné na stránkách www.bluepartners.cz.

2. Předmět smlouvy

2.1         Předmětem smlouvy je závazek Poskytovatele zajistit Služby BP zákazníkovi a závazek zákazníka za tyto služby platit poplatky podle platného ceníku služeb poskytovatele.

2.2       V případě, že je služba poskytována zdarma, má Poskytovatel právo využití emailové adresy, kterou je registrován a identifikován Zákazník v příslušné službě, využít k zaslání obchodního sdělení v obdobné oblasti jako je poskytovaná služba, a to 1x za 90 dní.

3. Práva a povinnosti smluvních stran

3.1          Poskytovatel je oprávněn omezit nebo pozastavit poskytování služeb, pokud je jejich poskytování znemožněno z důvodů majících původ v činnosti třetích osob nebo zásahu vyšší moci (např. požár, povodeň apod.) anebo z důvodu poruchy na zařízení jiných dodavatelů (např. výpadky elektrické energie, telekomunikačního spojení atd.), jestliže těmto událostem nešlo objektivně zabránit

3.2          Poskytovatel je oprávněn přerušit poskytování služeb na nezbytně dlouhou dobu, pokud je toto přerušení nutné z důvodu údržby nebo oprav zařízení.

3.3          Poskytovatel se zavazuje předem informovat zákazníka o skutečnostech znemožňujících poskytování služeb, pokud jsou mu tyto skutečnosti předem známy tak, aby mohl zákazník přijmout nutná opatření. To se týká plánovaných oprav a údržby, přerušení dodávky elektrické energie, rekonstrukce inženýrských sítí apod.

3.4          Zákazník je povinen využívat poskytované služby v souladu s platnými právními předpisy a s těmito podmínkami.

3.5          Zákazník se zavazuje využívat veškeré služby poskytované poskytovatelem pouze k zákonným účelům. Uchovávání, přenos nebo prezentace jakýchkoli informací, dat nebo materiálů, jejichž obsah je v rozporu s právním řádem České republiky, s veřejným pořádkem, s dobrými mravy nebo se zásadami poctivého obchodního styku, je zakázán.

3.6          Poskytovatel je oprávněn zveřejňovat Zákazníka jako svou referenci na svých webových stránkách a jiných reklamních materiálech.

3.7          Zákazník se zavazuje nešířit informace, které by mohly poškodit poskytovatele, jeho dobré jméno nebo třetí osobu a nepoužívat a nešířit jakékoli nástroje nebo prostředky ohrožující bezpečnost sítě internet a datové sítě poskytovatele nebo umožňující jejich narušování.

3.8          Zákazník je povinen respektovat autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví, jako například práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebním a fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám.

3.9          Zákazník není oprávněn rozesílat prostřednictvím poskytovaných služeb žádnou nevyžádanou poštu - tzv. spam nebo zprostředkovat rozesílání nevyžádané pošty třetí straně. Pokud tak učiní, může to být důvodem k přerušení provozu služeb.

3.10       Zákazník je povinen nevyužívat poskytované služby způsobem, který by mohl způsobit přetížení sítě Internet nebo datové sítě poskytovatele mající za následek snížení rychlosti přenosu dat nebo částečný nebo úplný výpadek sítě. Zákazníkovi provozujícímu program, který oproti původně objednanému programu využívá velký objem systémových zdrojů virtuálních serverů (např. CPU, operační paměť, diskový prostor apod.), bude dána možnost přejít na adekvátní program či za poplatek rozšířit poskytované služby nebo odpovídajícím způsobem omezit využívání systémových zdrojů na přijatelnou úroveň.

3.11       Zákazník je povinen zajistit obsah svých stránek a kód aplikací tak, aby je nebylo možné zneužívat. Převážně se jedná o zajištění ochrany proti automatům zneužívajících formulářů, plnících databáze a proti phisingu a dalším zneužívajícím praktikám. Používá-li aplikace třetích stran, je povinnen provádět jejich upgrade a v případě nalezení exploitu co nejdříve zajistit zabránění zneužití.

3.12       Poskytovatel je správcem osobních údajů zákazníka uvedených v objednávce služeb ve smyslu zák. č. 110/2019 Sb. Zákazník výslovně souhlasí se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, společností Blue Partners s.r.o. na adresu jeho elektronické pošty.

3.13      Poskytovatel na všech obchodních mailech, které budou zaslány dle bodu 2.2, zajistí jednoduché odhlášení od obchodních sdělení. Pokud Zákazník provede odhlášení od těchto sdělení, tak již Poskytovatel nemůže zasílat tyto obchodní sdělení Zákazníkovi.

4. Poplatky za služby a platební podmínky

4.1         Zákazník je povinen platit příslušné poplatky za služby podle aktuálního platného ceníku nejpozději do data splatnosti uvedeného na výzvě k platbě.

4.2         Poskytovatel zašle zákazníkovi na základě jeho objednávky výzvu k platbě na elektronickou adresu (fakturační kontakt) vždy na začátku příslušného fakturačního období, jehož se výzva k platbě týká.

4.3         Výzva k platbě zaslaná prostřednictvím elektronické pošty obsahuje veškeré údaje potřebné pro provedení úhrady za objednané služby. Zákazník uznává takto zaslanou výzvu k platbě za podklad pro úhradu a obě smluvní strany považují tento způsob zaslání za zcela průkazný a zavazují se jej respektovat stejně, jakoby tato výzva k platbě byla zaslána v tištěné podobě. Výše uvedený postup nevylučuje možnost zaslat výzvu k platbě poštou, který je zpoplatněn podle ceníku.

4.4         Za den splnění peněžního závazku je považován den vyhodnocení platby technickými systémy poskytovatele nebo následující pracovní den připsání platby ve prospěch účtu poskytovatele, že byly dodrženy údaje: částka a identifikace platby (variabilní symbol) a v případě bankovního převodu i účet uvedený na výzvě k úhradě. Zákazník obdrží do 15 dnů od přijetí platby řádný elektronický daňový doklad na fakturační e-mail.

4.6         Zákazník výslovně souhlasí se zasíláním daňových dokladů v elektronické formě.

4.7         V případě neuhrazení poplatků ve stanovené lhůtě má poskytovatel právo přerušit poskytování služeb. Poskytovatel obnoví poskytování služeb až po plné úhradě dlužné částky a zaplacení poplatku za znovuobnovení služeb podle aktuálního ceníku poskytovatele.

4.8         Neuhrazením pravidelných poplatků smluvní vztah mezi poskytovatelem a zákazníkem nezaniká a není uzavírán ani účet zákazníka. Poskytovatel má právo využít všech zákonných prostředků k vymožení takto vzniklého nároku.

4.9         Případné upomínky k úhradě zasílá poskytovatel prostřednictvím elektronické pošty, přičemž každá upomínka je smluvními stranami považována za pokus o smír dle platného právního řádu České republiky. Smluvní strany tento způsob zaslání upomínky považují za průkazný a zavazují se jej respektovat stejně jako by bylo provedeno v tištěné podobě. Výše uvedený postup nevylučuje možnost zaslat upomínku poštou.

4.10       Poskytovatel je oprávněn účtovat zákazníkovi smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z neuhrazených závazků zákazníka za každý den prodlení s vyúčtovanými platbami za objednané služby.

4.11       Omezení nebo přerušení poskytování služeb ze strany poskytovatele v důsledku porušení povinností zákazníka dle těchto smluvních podmínek nezbavuje zákazníka povinnosti platit pravidelné platby v souladu s aktuálním ceníkem poskytovatele.

4.12       Poskytovatel umožňuje zákazníkovi, který řádně objednal a také zaplatil cenu nové služby na základě výzvy k platbě, aby nejpozději do třiceti dnů od objednání službu písemně vypověděl (písemná forma je splněna také zasláním e-mailu poskytovateli). V takovém případě poskytovatel zákazníkovi vrátí uhrazenou cenu podle vystavené výzvy a to do dvaceti dnů od doručení výpovědi služby poskytovateli. Pokud poskytovatel se zřízením a provozem služby měl zřejmé náklady, je provedeno vyúčtování a ponížení vrácené částky. Na služby nabízené v akcích a po uplynutí třicetidenní lhůty ode dne objednání již zákazník není oprávněn službu podle tohoto bodu vypovědět a požadovat vrácení uhrazených finančních prostředků.

5. Odpovědnost smluvních stran a náhrada škody ⇧

5.1         Zákazník plně odpovídá za správnost a úplnost veškerých údajů uvedených v objednávce služeb a za včasné oznámení jakýchkoliv změn těchto údajů poskytovateli a příslušným registračním autoritám. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za případná nedorozumění vzniklá porušením této oznamovací povinnosti, a to zejména za nedorozumění vzniklá při komunikaci mezi zákazníkem a poskytovatelem prostřednictvím elektronické adresy zákazníka. Zákazník plně nese následky toho, že adresa, na kterou mu budou poskytovatelem zasílány důležité informace, již není aktuální.

5.2         Poskytovatel nenese odpovědnost za obsah a využití objednaných služeb, zejména za jakékoli jednání zákazníka, které by bylo porušením smluvních podmínek nebo v rozporu se zákony České republiky, s normami příslušných orgánů Evropské unie, Evropských společenství, Evropského hospodářského společenství, pokud se na základě přistoupení České republiky k Evropské unii přímo aplikují též na teritorium České republiky. Zákazník plně odpovídá za to, že obsah veškerých informací, údajů a dat, umístěných v rámci Služeb BP, není v rozporu s právním řádem České republiky, s veřejným pořádkem, s dobrými mravy nebo se zásadami poctivého obchodního styku.

5.3         Zákazník bere na vědomí, že komunikace prostřednictvím sítě Internet není zcela bezpečná a že přenášené údaje mohou být napadeny nebo ztraceny a že existují či mohou existovat určité aplikace, prostřednictvím kterých mohou třetí osoby získat přístup ke koncovému zařízení zákazníka, resp. k informacím a datům, jež nejsou veřejně přístupná. Poskytovatel se zavazuje vyvinout maximální možné úsilí k zajištění bezpečnosti dat na svých serverech. Poskytovatel neodpovídá za jakékoli škody vyplývající z takového přístupu třetích osoby ke koncovému zařízení zákazníka a neveřejným údajům ani za užívání výše uvedených aplikací zákazníkem.

5.4         Zákazník je srozuměn, že používání, kontrola, údržba a opravy datové sítě a jiných zařízení poskytovatele může vést k výpadku objednaných služeb a případně ke ztrátě dat zákazníka i přes to, že jsou zákazníkova data pravidelně zálohována. Poskytovatel nenese jakoukoli odpovědnost za ztrátu dat.

5.5         Poskytovatel neodpovídá za přerušení nebo omezení poskytování služeb v důsledků jednání třetích osob, zásahu vyšší moci nebo z důvodu poruchy na zařízení jiných dodavatelů (např. výpadky elektrické energie, telekomunikačního spojení atd.).

6. Reklamace a odstraňování poruch a závad

6.1         Zákazník je povinen oznámit poskytovateli omezení nebo přerušení poskytování objednaných služeb nebo jiné závady na straně poskytovatele neprodleně po jejich zjištění.

6.2         Poskytovatel se zavazuje odstranit závady na své straně, pokud znemožňují zákazníkovi využívat objednané služby dle domluvených parametrů Služeb BP, pokud mu v tom nebrání objektivní důvody.

6.3         Náklady na odstranění závad nese poskytovatel s výjimkou případů, kdy závadu způsobil zákazník sám nebo byla způsobena poruchou na jeho koncovém zařízení. V takovém případě je zákazník povinen uhradit poskytovateli náklady na odstranění závady dle aktuálního platného ceníku poskytovatele.

6.4         V případě, že se zákazník domnívá, že poskytované služby svým rozsahem, kvalitou nebo cenou neodpovídají podmínkám a proto vykazují vady, je oprávněn příslušná práva z odpovědnosti za tyto vady písemně uplatnit u poskytovatele, a to dopisem na adresu sídla Poskytovalele nebo e-mailem na obchod(@)bluepartners.cz, bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Na tento podnět bude reagováno nejpozději do 2 pracovních dní.

6.5         Uplatnění reklamace podle předchozího článku nemá vliv na výši a splatnost pravidelných měsíčních poplatků.

6.6         Reklamaci poskytovatel vyřídí v přiměřené lhůtě podle její složitosti a případné technické nebo administrativní náročnosti.

7. Trvání, změny a zánik smlouvy

7.1         Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.

7.2         Zákazník i poskytovatel jsou oprávněni smlouvu vypovědět bez udání důvodu. Výpověď může být zákazníkem podána nejdříve po uplynutí 3 kalendářních měsíců od nabytí účinnosti smlouvy a musí být poskytovateli doručena písemně dopisem, faxem nebo e-mailem.

7.3         Výpovědní lhůta činí jeden kalendářní měsíc a začíná plynout 1. dnem kalendářního měsíce následujícího po dni, kdy byla písemná výpověď doručena druhé straně.

7.4         Poskytovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě porušení smluvních podmínek zákazníkem. Odstoupení od smlouvy je účinné zasláním odstoupení poskytovatele na elektronickou adresu zákazníka uvedenou v Centru administrace.

7.5          Po dobu plynutí výpovědní lhůty je poskytovatel oprávněn účtovat zákazníkovi pravidelné poplatky za služby popř. jiné poplatky dle této smlouvy a aktuálně platného ceníku služeb poskytovatele a zákazník je povinen takové poplatky řádně platit.

7.6          Smlouva automaticky zaniká, pokud Zákazník po dobu 2 let nevyužívá žádnou službu u poskytovatele.

7.7          Zánik smlouvy nemá vliv na nárok poskytovatele na úhrady veškerých dlužných částek za objednané a využívané služby.

8. Zpracování osobních údajů

8.1         Poskytovatel prohlašuje, že zpracování osobních údajů probíhá v souladu s ustanoveními zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů a v souladu s obecným nařízením EU o ochraně osobních údajů 2016/679 známým jako GDPR (v textu dále jako Nařízení). Pro kompletní informace o zpracování osobních údajů Poskytovatele navštivte dokument Zásady zpracování osobních údajů.

8.2         Zpracování osobních údajů u Služeb BP je zákonné a probíhá na základě právního důvodu z titulu plnění smlouvy. Tím je zaručena zákonnost zpracování osobních údajů. Pro tento účel zpracování nepotřebujeme souhlas subjektu údajů.

8.3         Osobní údaje jsou zpracovány v tomto rozsahu:

Jméno a příjmení

Adresa

Telefon

E-mailová adresa

8.4         Osobní údaje zpracováváme po dobu trvání služby. Po skončení toho zákonného důvodu jsou údaje na uživatelském účtu anonymizovány. Výjimkou je pouze případ, kdy má pro další zpracování osobních údajů společnost Blue Partners s.r.o. oprávněný zájem.

8.5         Osobní údaje neposkytujeme žádným třetím subjektům. Výjimkou jsou pouze situace, kdy je předání osobních údajů nutné pro plnění smlouvy.

8.6         Kromě zmíněných osobních údajů zpracováváme provozní a lokalizační záznamy. Děje se tak na základě zákonného důvodu plnění právních povinností, které nám ukládá § 97 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích).

9. Závěrečná ujednání

9.1         Smlouva mezi zákazníkem a poskytovatelem nabývá platnosti a účinnosti okamžikem potvrzení objednávky služeb zákazníkem zejména prostřednictvím sítě Internet, případně osobně nebo telefonicky.

9.2         Tyto smluvní podmínky nahrazují v plném rozsahu všechny předchozí smluvní podmínky vztahující se ke službám poskytovatele.

9.3         Právní vztahy vzniklé na základě těchto Podmínek se řídí právními předpisy České republiky. K rozhodování sporů vzniklých v souvislosti s těmito Podmínkami jsou určeny příslušné české soudy.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz

9.4         Tyto smluvní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 9. 2021