Projektová Kancelář

Projektová kancelář je otevřena všem subjektům, které připravují projekty zasahující do oblasti IT.
Naši odborníci vám pomohou s výkladem pravidel, metodikou i dokumentací projektů.
Služba zaštiťuje řízení IT projektů včetně projektů dotovaných z evropských fondů.

Možnosti Projektové kanceláře

Naši experti s vámi mohou konzultovat problematiku nebo zajistit komplexní projektové řízení. Typicky jde o tyto činnosti:

 • Definice projektu: formulace funkčních požadavků, analýza rizik, studie proveditelnosti, měřitelné ukazatele úspěšnosti projektu ad.

 • Výběrová řízení: příprava zadávací dokumentace, návrh kvalifikačních předpokladů, návrh hodnoticích kritérií, způsob hodnocení, odborné posouzení nabídek, návrh smlouvy ad.

 • Finanční řízení: alokace finančních zdrojů, příprava rozpočtu, příprava rozpočtové dokumentace, příprava investičních záměrů, alokace lidských zdrojů ad.

 • Řízení projektu: návrh metodiky projektového řízení, kontrolní dohled, vedení dokumentace, řízení rizik, změn a kvality ad.

 • Vyhodnocení projektu: kontrola dokumentace projektu, hodnocení naplnění parametrů projektu ad.

 

Všechny tyto služby můžeme poskytnout i u projektů spolufinancovaných ze zdrojů Evropské unie, tj. s dohledem nad dodržováním podmínek jednotlivých výzev a zajištěním kompletní dokumentace.

Projektová kancelář - graf cyklu IT projektu Blue Partners

Výstupy

 • Plán projektu

 • Evidence projektového rozpočtu

 • Evidence a vyhodnocování projektových rizik a problémů

 • Zprávy o práci týmů

 • Zápisy z řídicího výboru projektu

 • Hlášení a zprávy pro dohledové orgány EU

 • Zprávy o hrozících rizicích s návrhem opatření

Ukázky

Projektová kancelář - harmonogram IT projektu Blue Partners
Projektová kancelář - stav, změny a rizika IT projektu Blue Partners
Projektová kancelář - schéma akceptace procesu dokumentů Blue Partners
Projektová kancelář - metodika IT projektu Blue Partners

Normy a standardy

Budou pro vás pracovat odborníci s dlouholetými zkušenostmi s vedením projektů dle metodiky PRINCE2 a/nebo vašich interních metodik.

Rizika špatného řízení IT projektů

 • Neschválené žádosti

  Marná práce, když pro svůj projekt nezískáte peníze. Žádosti opouštějící naši Projektovou kancelář mají hlavu a patu a jsou promyšlené od A do Z. Naši klienti jsou úspěšní ve více než 90 % případů.

 • Neuznatelné výdaje u evropských projektů

  Způsob přípravy a řízení IT projektu prostřednictvím Projektové kanceláře snižuje riziko sporů o uznatelnost výdajů.

 • Vícenáklady

  Technologicky, procesně i smluvně vedeme projekt tak, aby vícenáklady v žádné jeho fázi nevznikly.

 • Zpoždění projektu

  Riziku předcházíme racionálním plánováním termínů na základě znalostí rizik, která zpoždění způsobují. Rizika v průběhu projektu sledujeme a eliminujeme dřív, než způsobí problémy.

Cena služeb

Vyhovující forma účtování je věcí dohody. Možné varianty:

 • paušální platba za vedení projektu

 • výkaz práce

Proč zaklepat na dveře naší Projektové kanceláře

 • Máme zkušenosti s řízením projektů v IT o rozpočtech v řádu statisíců i stovek milionů korun.

 • Orientujeme se ve všech projektových dimenzí: projektové, finanční, obchodní, právní, zákonné i technologické.

 • Vysoká pravděpodobnost přijetí žádosti, jistota formálně bezvadné realizace projektu.

Garance

 • Poskytneme účinnou metodickou a organizační podporu projektovému řízení od žádosti po uzavření dokumentace.

 • Velmi výrazně snížíme časovou a psychickou zátěž vašich pracovníků.

 • Bude stanovena kvalita poskytnutých služeb, rozsah a obsah výstupů a závazné termíny.

 • Budou nastaveny sankce pro případ porušení smluvních závazků.

 

Konkrétní garance určí smlouva podle podmínek projektu.

Časté otázky

Jak začít

Kontaktujte nás v jakékoli fázi svého projektu. Přijedeme k vám, promluvíme si a navrhneme vhodný způsob zakomponování projektové kanceláře do vašich vnitřních procesů.