Projektová kancelář a vedení IT projektu

2008 - 2012

Náš klient

Úřad zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) jedná před soudy, rozhodci nebo stálými rozhodčími soudy, se správními úřady a jinými orgány ve věcech týkajících se majetku státu.

Potřeba klienta

Klient požadoval rozšířit stávající informační systém evidující majetek státu o modul Centrálního registru administrativních budov s přístupem všech státních organizací. Úkolem nového systému bylo:

 • Zajistit podrobnou evidenci majetku, pasportizaci objektů a dokumentace (mapy, plány, výkresy, schémata) ve vazbě na registr RUIAN.
 • Zajistit přehled o využití kapacit.
 • Sledovat a reportovat vývoj nákladů na provoz jednotlivých objektů.
 • Sledovat a reportovat výnosy z jednotlivých objektů.
 • Provázat evidenci s katastrem nemovitostí, včetně sledování změn.
 • Zajistit metodickou podporu a vzdělávání pilotním uživatelům.
 • Navrhnout a kontrolovat dodržování jednotné metodiky rozpočítávání a vyhodnocování nákladů na správu a údržbu budov.

Jak projekt probíhal

 • Září 2008: Zahájena příprava projektu. Vytvořili jsme dokumentaci pro zajištění podpory projektu a studii proveditelnosti.
 • Leden 2010: Vytvořili jsme projektovou dokumentaci. Projekt byl rozdělen na 13 podprojektů.
 • Únor 2010: Byla podána žádost do 3. výzvy operačního programu IOP.
 • Červen 2010: Projekt byl schválen.
 • Červenec 2010 – říjen 2012: Implementace jednotlivých částí projektu. Kompletní podpora jednotlivých výběrových řízení a komunikace se zástupci strukturálních fondů.
 • Říjen 2012: Projekt je dokončen a registr spuštěn v rutinním provozu.

“Bez projektové kanceláře Blue Partners si nedovedu představit úspěšné nasazení tak robustního systému, jakým CRAB je, v tak krátkém čase.”

Ing. Kateřina Schön, ředitelka odboru Organizačního a projektového řízení, ÚZSVM

Náročnost pro klienta

 • Definovat cíle projektu.
 • Zajistit uživatele nového systému dle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích.
 • Předat všechny požadavky na systém.
 • Ověřit funkčnost předaného systému.
 • Provozovat registr minimálně 5 let po uvedení do ostrého provozu.
 • Archivovat projektovou dokumentaci.

Klíčové přínosy očima klienta

 • Opora ve spolehlivém a erudovaném partnerovi, který projekt posunoval kupředu a zajišťoval podporu komunikace mezi vedením projektu, klíčovými uživateli a správci fondů.
 • Vzájemná očekávání překládal do všem srozumitelného jazyka, s detailní znalostí klientových potřeb kvalifikovaně oponoval dodavatelům.
 • Kvalitní zadání přineslo lepší nabídky, ty byly kvalifikovaně posuzovány.
 • Konstruktivní komunikace se správci podpory eliminovala změny během projektu a prodlení se schvalováním jednotlivých aktivit.