Vývoj aplikace pro hodnocení školních metodik

2012 - 2016

Náš klient

Česká školní inspekce (ČŠI) zpracovává koncepce inspekční činnosti a systémy hodnocení národní vzdělávací soustavy. Na starosti má i kontrolu dodržování příslušných právních předpisů.

Potřeba klienta

Pro hodnocení školních vzdělávacích programů – programů, podle nichž školy vyučují – využíval klient data z informačního systému InspIS, provozovaného od roku 2007. Na základě jeho dat srovnával výsledky inspekcí s obsahem aktuálních ŠVP. Systém tak sloužil jako zdroj pro analýzy vývojových trendů škol. Inspektorům umožňoval přehled nejen o vhodnosti aktuálního ŠVP pro danou školu, ale ze srovnání aktuální a předchozí verze ŠVP mohl hodnotit i jejich vliv na efektivitu vzdělávacího procesu.

Klient hodlal InspIS nahradit novým informačním systémem, který by školám usnadnil veškerou komunikaci s ČŠI. Poskytnutím interaktivních nástrojů a napojením systému na číselníky aj. zdroje dat měl zvýšit úroveň komunikace s ČŠI a zlepšit jak kvalitu dokumentů předávaných na ČŠI, tak proces jejich hodnocení ze strany ČŠI. Do projektu mělo být zapojeno co nejvíce základních a středních škol.

Jak vývoj aplikace probíhal

Projekt "Vývoj interaktivního prostředí pro tvorbu, modifikaci a hodnocení školních výchovných plánů (ŠVP), implementaci metodik hodnocení a platformy pro vzdělávání" měl navzdory komplikovanému názvu hladký průběh. Byl rozdělen na dvě části: EPIS I měl zajistit komunikaci a hlášení předávané ČŠI, EPIS II měl podpořit tvorbu ŠVP a eliminovat rozpory s platnou metodikou.

 • Přelom 2012/2013: Proběhlo výběrové řízení projektu EPIS.
 • Únor–duben 2013: Byla zpracována expertní analytická studie, která navrhla nový strukturovaný zápis ŠVP včetně nových číselníků.
 • Květen–červen 2013: Zpracován návrh aplikace EPIS II (EPIS I vyvíjel jiný subjekt).
 • Červenec–prosinec 2013: Probíhal vývoj aplikace EPIS II.
 • Leden–květen 2014: Probíhal pilotní provoz, psala se dokumentace.
 • Květen 2014: Aplikace byla atestována jako informační systém veřejné správy ve znění zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, a spuštěna do ostrého provozu.


Aplikace byla vytvořena ve vysoké kvalitě, předání proběhlo ve stanoveného termínu. Dnes ji používá asi 80 000 uživatelů na cca 14 000 školách.

"Všechny návrhy i výstupy byly vždy na vysoké úrovni. Vystupování pracovníků Blue Partners bylo naprosto profesionální."

Kamil Melichárek, ředitel odboru ICT a hospodářské správy

Náročnost pro klienta

V rámci vývoje jsme po klientovi požadovali tuto součinnost:

 • Zajištění podkladů pro analytickou studii
 • Připomínkování návrhu aplikace ve fázi návrhu procesů a obrazovek
 • Poskytnutí IT infrastruktury pro testování a nasazení do provozního prostředí
 • Zajištění prostor a účastníků pro školení obsluhy aplikace

Klíčové přínosy očima klienta

 • Sjednocení systému pro správu cca 300 rámcových vzdělávacích programů (RVP)
 • Efektivní vyplňování potřebných číselníků
 • Přehledná formulářová technologie
 • Rychlá implementace systému v dohodnutém termínu
 • Možnost kontroly ŠVP
 • Přehledná uživatelská dokumentace a rychlé proškolení s velkým počtem ukázek