Pro malé a střední projekty poskytujeme službu Řízení projektů. Pro velké projekty poskytujeme službu naší Projektové kanceláře, která je složena z více odborníků zvyklých pracovat společně na větším celku, který je již nad rámec možností jednoho člověka. Ať už se jedná o jeden velký projekt, velký projekt složený z malých projektů nebo o řadu projektů, které se pouze vzájemně ovlivňují.

Kdy potřebujete projektovou kancelář

 • Nemáte nikoho, kdo by projekt vedl.
 • Potřebujete zajistit, aby projekt nebo jeho část skončil bez zbytečných
  • víceprací,
  • průtahů termínů,
  • nečekaných dalších nákladů,
  • reklamací a dohadů.
 • Chcete mít nad řízením dohled.
 • Máte strach ze zbytečného protahování projektu.
 • Obáváte se zpoždění projektu.
 • Potřebujete pomoci s řízením projektu dle požadavků na projekty z dotací EU.

Výstupy

 • Plán projektu
 • Evidence projektového rozpočtu
 • Evidence a vyhodnocování projektových rizik a problémů
 • Zprávy o práci týmů
 • Zápisy z řídicího výboru projektu
 • Hlášení a zprávy pro dohledové orgány EU
 • Zprávy o možných hrozících rizicích (early warning) s návrhem opatření na jejich minimalizaci

Časté otázky

Kdy má smysl zajišťovat Projektovou kancelář?

V podstatě pro každý projekt má smysl zajistit Projektové řízení, protože každý IT projekt má řadu vnějších i vnitřních závislostí, které mohou jeho úspěch ohrozit. Zatímco pro malé projekty postačuje služba Řízení projektů, pro větší projekty nebo správu více projektů doporučujeme službu Projektové kanceláře.

Dá se Projektové kanceláře využít i na projekty, které neusilují o dotace?

Know-how Projektové kanceláře lze využít všude, kde se jedná o projekt: při optimalizaci/transformaci IT oddělení, zavedení nového IT systému, zlepšení reportingu služeb apod. Na základě rozsahu projektu jsme schopni během konzultace doporučit službu Řízení projektů nebo Projektovou kancelář.

Jaký vztah k vaší Projektové kanceláři mají zaměstnanci klientů?

Podobnou jako k našim odborníkům v rámci služby Řízení projektů. Někteří začnou služeb projektové kanceláře využívat okamžitě jako pomocníka s jejím vlastním údělem. Zatímco ti skeptičtější projektovou kancelář akceptují až v průběhu projektu, když vidí její reálné přínosy.

Může služba v rámci organizace fungovat efektivně?

Musí. Je to otázka zakomponování projektové kanceláře. Vždy je důležité správně nadefinovat kompetence a komunikační linku s interními zaměstnanci klienta. Projektová kancelář radí, konzultuje, hlídá, pracuje, navrhuje – konečné rozhodnutí je ale vždy na zodpovědném pracovníkovi klienta.

Jste schopni obsáhnout všechny okolnosti dané problematiky?

Upřímně, nejsme. Znalosti našich pracovníků jsou projektové, technologické, procesní, právní. Obvykle však nejsme odborníky v problematice, která je doménou klienta. K podchycení těchto souvislostí je nezbytná spolupráce s kompetentními odborníky příslušné organizace.

Normy a standardy

Budou pro vás pracovat odborníci s dlouholetými zkušenostmi s vedením projektů dle metodiky PRINCE2 a/nebo vašich interních metodik.

Cena služeb

Vyhovující forma účtování je věcí dohody. Možné varianty:

 • paušální platba za vedení projektu
 • platba na základě výkazu práce

Garance

 • Projektovému řízení poskytneme účinnou metodickou a organizační podporu od žádosti po uzavření dokumentace.
 • Velmi výrazně snížíme časovou a psychickou zátěž vašich pracovníků.
 • Bude stanovena kvalita poskytnutých služeb, rozsah a obsah výstupů i závazné termíny.
 • Budou nastaveny sankce pro případ porušení smluvních závazků.

Jak začít

Kontaktujte nás v jakékoli fázi svého projektu. Přijedeme k vám, promluvíme si a navrhneme vhodný způsob zakomponování projektové kanceláře do vašich vnitřních procesů.