Obsah služby

Službu pokrývá následující oblasti průběhu projektu, které je možné případně objednat samostatně:

Služba je také součástí vedlejší služby Projektová kancelář, kterou doporučujeme, pokud se jedná o velký projekt, nebo o sestavu více provázaných projektů, kdy je rozsah potřebných prací nad rámec jednoho projektového manažera.

Kdy potřebujete službu Řízení projektů?

 • Nemáte nikoho, kdo by projekt vedl.
 • Potřebujete zajistit, aby projekt nebo jeho část skončil bez zbytečných
  • víceprací,
  • průtahů termínů,
  • nečekaných dalších nákladů,
  • reklamací a dohadů.
 • Chcete mít nad řízením dohled.
 • Máte strach ze zbytečného protahování projektu.
 • Obáváte se zpoždění projektu.
 • Potřebujete pomoci s řízením projektu dle požadavků na projekty z dotací EU.

Přínosy

 • Pomůžeme vám s řízením projektu tak, aby se nezpozdil, nebyly s ním spojené neopodstatněné vícenáklady a aby byl projekt předán včas.
 • Nedíváme se na projekt jen z pohledu jeho řízení, ale z pohledu naplnění cíle a nezávislého oponenta.

Možnosti řízení projektů

Naši experti s vámi mohou prokonzultovat problematiku nebo zajistit komplexní projektové řízení. Typicky jde o tyto činnosti:

 • Definice projektu: formulace funkčních požadavků, analýza rizik, studie proveditelnosti, měřitelné ukazatele úspěšnosti projektu, zakomponování zákonných povinností (např. GDPR, prohlášení o přístupnosti) atd.
 • Výběrová řízení: příprava zadávací dokumentace, návrh kvalifikačních předpokladů, návrh hodnotících kritérií, způsob hodnocení, odborné posouzení nabídek, návrh smlouvy atd.
 • Finanční řízení: odhad potřebných finančních a lidských zdrojů, příprava rozpočtu, příprava rozpočtové dokumentace, příprava investičních záměrů.
 • Řízení projektu: návrh metodiky projektového řízení, kontrolní dohled, vedení dokumentace, řízení rizik, nákladů, změn, kvality atd.
 • Vyhodnocení projektu: kontrola dokumentace projektu, hodnocení naplnění parametrů atd.

Všechny tyto služby můžeme poskytnout i u projektů spolufinancovaných ze zdrojů Evropské unie, tj. s dohledem nad dodržováním podmínek jednotlivých dotačních programů. Zajistíme potřebnou kompletní dokumentaci, která obstojí při auditech.

Výstupy

 • Plán projektu
 • Evidence projektového rozpočtu
 • Zprávy o hrozících rizicích s návrhem opatření
 • Evidence a vyhodnocování projektových rizik a problémů
 • Zprávy o práci týmů
 • Zápisy z řídicího výboru projektu
 • Hlášení a zprávy pro dohledové orgány EU

Cena služeb

Vyhovující forma účtování je věcí dohody. Možné varianty:

 • paušální platba za vedení projektu
 • platba na základě výkazu práce

Garance

 • Poskytneme projektovému řízení účinnou metodickou a organizační podporu od žádosti po uzavření dokumentace.
 • Velmi výrazně snížíme časovou a psychickou zátěž vašich pracovníků.
 • Bude stanovena kvalita poskytnutých služeb, rozsah a obsah výstupů i závazné termíny.
 • Budou nastaveny sankce pro případ porušení smluvních závazků.
 • Budou pro vás pracovat odborníci s dlouholetými zkušenostmi s vedením projektů dle metodiky PRINCE2 a/nebo vašich interních metodik.

Projektová kancelář

Pro velké projekty poskytujeme službu naší Projektové kanceláře. Projektová kancelář je složena z více odborníků zvyklých pracovat společně na větším celku, který je již nad rámec možností jednoho člověka. Ať už se jedná o jeden velký projekt, velký projekt složený z malých projektů, nebo o řadu projektů, které se pouze vzájemně ovlivňují.

Časté otázky

Kdy má smysl zajišťovat řízení projektu?

V podstatě vždy. Každý IT projekt má řadu vnějších i vnitřních závislostí, které mohou jeho úspěch ohrožovat.

Mám v hlavě záměr projektu. Stačí to na start spolupráce?

Uvážený záměr a stanovené cíle jsou klíčovým a dostatečným základem pro úspěšný projekt. Vaše záměry uchopíme a pomůžeme vám s jejich realizací.

Je projektové řízení vhodné i na projekty, které neusilují o dotace?

Projektové řízení je vhodné využít vždy, když se nejedná o rutinní činnost, ale jde o projekt: při optimalizaci/transformaci IT oddělení, zavedení nového IT systému, zlepšení reportingu služeb apod.

Jaký vztah k vašim odborníkům mají zaměstnanci klientů?

Podle naší zkušenosti se rozdělí na dva tábory. První je přijme okamžitě jako výborného pomocníka s jejich vlastním údělem. Ten druhý, skeptičtější, jej akceptuje až v průběhu projektu, když vidí reálné přínosy. Vždy však v průběhu dochází ke vzdělávání zaměstnanců klienta, kteří jsou pak často schopni již sami správně vést následné jednodušší projekty.

Může služba v rámci organizace fungovat efektivně?

Musí. Je to otázka zakomponování. Odborník zajišťující řízení projektu začíná vždy definicí vlastních kompetencí a vztahů s interními zaměstnanci klienta. Radí, konzultuje, hlídá, pracuje, sepisuje, navrhuje – konečné rozhodnutí je ale vždy na zodpovědném pracovníkovi klienta.

Jste schopni obsáhnout všechny okolnosti dané problematiky?

Upřímně, nejsme. Znalosti našich pracovníků jsou projektové, technologické, procesní, právní. Obvykle však nejsme odborníky v problematice, která je doménou klienta. K podchycení těchto souvislostí je nezbytná spolupráce s kompetentními odborníky příslušné organizace.

Proč svěřit řízení projektů právě Blue Partners?

 • Máme dlouholeté zkušenosti s řízením IT projektů o rozpočtech v řádu statisíců i stovek milionů korun, projektů pro soukromé organizace i pro státní úřady ať už na straně zákazníka nebo na straně dodavatele.
 • Orientujeme se ve všech oblastech vedení projektů: projektové, finanční, obchodní, právní, zákonné, technologické, a také i v oblasti IT bezpečnosti.
 • Vysoká pravděpodobnost přijetí žádosti o dotaci, a hlavně jistotu formálně bezvadné realizace projektu.

Jak začít

Kontaktujte nás v jakékoli fázi svého projektu. Přijedeme k vám, promluvíme si a navrhneme vhodný způsob řízení projektu i kroky ke zlepšení stavu již běžícího projektu.