Optimalizace IT

Nabízíme IT konzultace a audity, pomůžeme s digitalizací vaší společnosti. Víme, že chcete mít chytré IT, které skvěle šlape a nic nestojí. A že běžný přístup nechrání před haváriemi ani před problémy po odchodu klíčových pracovníků. Začneme důkladnou analýzou a navrhneme, co kde napravit.
Řešení pro top manažery

Potřeby
top manažerů

Řešení pro IT manažery

Potřeby
IT manažerů

Řešení pro bezpečnostní manažery

Potřeby
bezpečnostní manažerů

Řešení pro HR manažery

Potřeby
HR manažerů

Posoudíme stav vaší IT infrastruktury, zhodnotíme její efektivitu a bezpečnost. Zjistíme, jak zvýšit přínos byznysu. Analýza firemního IT je prvním krokem k proměně strašáka a žrouta peněz ve spolehlivou, měřitelnou službu.

Které problémy služba řeší

 • Nejste spokojeni s výkonem vašeho IT.
 • Pochybujete, zda IT chápe, co byznys potřebuje.
 • Pochybujete, zda byznys chápe, co potřebuje IT.
 • Pochybujete o schopnosti svého IT adaptovat se na nové podmínky nebo kritickou situaci.
 • Pochybujete o přiměřenosti výdajů a investic do IT.
 • Nevíte, jak jsou definovány a dokumentovány služby IT.
 • Činnost IT není objektivně hodnocena, neexistují srozumitelné metriky, reporty ani zpětná vazba.
 • Vnímáte nedostatečnou zastupitelnost a přílišnou závislost chodu IT na hrstce insiderů.
 • Máte obavy ze ztrát hrozících v případě výpadku.

Jak to funguje

Analýzu koncipujeme jako účelový mix postupů definovaných normou ISO 27001, frameworkem COBIT a službou ITIL. 

Nejde o formální audit. Zohledňujeme přání zadavatele a věnujeme se problémům, které nejvíc ovlivňují provoz a/nebo rozvoj vaší organizace. Nezkoumáme tedy nic, co nepovažujete za nutné.

Stav, k němuž by mělo vaše IT směřovat, popíšeme na základě neformálních oborových standardů a praktických zkušeností, přitom s respektem ke zvyklostem a potřebám vašeho provozu. Transformace IT na nový stav je volitelná a škálovatelná.

 • Rozhovorem s vedením organizace zjistíme, co je pro ně na IT zásadní.
 • Promluvíme také se zástupci IT oddělení a vyžádáme si jejich názory a dokumenty.
 • Získané informace ověříme v praxi.
 • Zhodnotíme stav.
 • Popíšeme cílový stav a navrhneme, jak ho dosáhnout. 
 • Pomůžeme změny realizovat.

Zpracování analýzy trvá v závislosti na velikosti a komplikovanosti IT struktury 4–12 týdnů.

Výstupy, KPI, měřitelnost

Práce na analýze jsou rozděleny do několika fází. Výsledky každá fáze předáváme pro informaci nebo schválení v příslušených dokumentech. Mimo to dodáváme měsíční reporty o stavu projektu. 

Nejdůležitější výstupy:

 • Popis aktuálního a cílového stavu
 • Návrh transformace
 • Dokumentace o provedení transformace a novém stavu
 • Školení
 • Závěrečná zpráva s doporučeními

Garance

 • Kvalitní informace o smyslu, průběhu a nákladech prací
 • Důvěrná znalost problematiky
 • Profesionalita, loajalita a diskrétnost našich dlouholetých zaměstnanců

Co to vyžaduje od vás

Jasný popis cílů, potřeb a problémů vašeho IT. Čas na meetingy o stavu projektu (max. jednotky hodin týdně).

Cena a formality

Před zahájením projektu předložíme kvalifikovaný odhad termínů a cen. Uzavřeme smlouvu o dílo, příp. NDA smlouvu, máme-li přijít do styku s citlivými daty. Práce účtujeme dohodnutým způsobem, nejčastěji paušální platbou za předem daný výstup nebo průběžným účtováním vykazovaných prací.

Obavy

Pomůže nám analýza rozhodnout, jestli jsou požadavky IT na zvýšení rozpočtu oprávněné? 

Pokud IT přesně ví, za co firmě ručí, lze požadavky na rozpočet měřit standardními metrikami. Když objektivní kritéria neexistují, je posouzení obtížné. Kritéria je třeba zavést. Jste-li v této situaci, na první bezplatné konzultaci vám popíšeme naše zkušenosti.

Teď není čas na nějaké analýzy…

Analýzu můžete udělat dnes, anebo příští rok. Čekání na vhodnější dobu ale může nepříjemně zkrátit havárie, jíž by analýza mohla předejít.

Ohrozí to naše rozběhnuté projekty…

Nikoliv nutně. Analýza probíhá v podstatě nezávisle na jiných projektech. Před transformací navrhneme, ve kterých projektech bude možno pokračovat a které bude lépe utlumit nebo pozastavit. Po dokončení transformace se projekty mohou znovu rozběhnout.

Co když na navrženou transformaci nepřistoupíme?

To samozřejmě nemusíte. Transformace je pouhým doporučením. Závěry analýzy můžete interpretovat a realizovat podle vlastního uvážení.

Co ušetříme na výstupu, utratíme na vstupu…

Přínosy obvykle převyšují náklady na naší práci velmi výrazně. Do výnosů je fér započítat také snížení rizika ztrát řádově vyšších částek v důsledku zanedbání bezpečnosti a rozvoje. To samozřejmě neznamená, že náklady přecházíme mlčením. Rozpoznání stavu, v němž se nacházíte dnes, a definici žádoucího cíle, pečlivě škálujeme i z hlediska financí. Přesná definice vstupů a výstupů snižuje cenu analýzy i případné transformace. Ekonomické posouzení projektu bude na programu hned úvodních jednání. 

Bojíme se pustit cizí firmu k našim datům…

Vaší obavě rozumíme. Snad vás uklidní, že jsme držiteli osvědčení NBÚ č. 001683 Důvěrné. Lidé, kteří přijdou do styku s vašimi daty, jsou prověřeni min. 10letou praxí u Blue Partners. Nakládání s citlivými údaji striktně určují naše vnitřní předpisy, s nimiž vás rádi seznámíme. Nechceme a nemůžeme zrazovat důvěru našich klientů.

Proč analýzu IT svěřit právě Blue Partners?

 • Nevnucujeme zbytná nebo zbytečně nákladná řešení. Sloužíme k vašemu užitku teď i v dlouhodobé perspektivě.
 • Máme více než 10 let praxe s audity i transformačními projekty pro významné klienty.
 • Pracují pro vás zkušení a diskrétní odborníci prověření min. dlouhou firemní kariérou.
 • Naše společnost je vlastníkem ISO 27001 a držitelem osvědčení NBÚ č. 001683 Důvěrné.
 • Máme široký záběr znalostí a problematik, které analýzou IT přímo souvisí.

Které problémy služba řeší

 • Ztrácíte čas a děláte chyby při manuálním přepisování dat mezi nespolupracujícími systémy. 
 • Manuálně sestavujete podklady pro manažerská rozhodnutí.
 • Potýkáte se s limity a nedostatky informačních systémů, které ale nehodláte opustit.
 • Potřebujete zajistit bezpečné podepisování formulářů a smluvních dokumentů online.

Jak to funguje

Stanovíme cíle, kterých chcete dosáhnout, a přesně je popíšeme. Popíšeme i současný stav a zaměříme se na způsob, jak ho změnit. Primárně vám doporučíme dostupné řešení, a pokud neexistuje, navrhneme je. Podobu aplikace můžete ovlivnit při zadání i v řadě kontrolních bodů. Každá etapa vyžaduje vaše schválení. Nasazení aplikace testujeme, ladíme a dokumentujeme pro údržbu a další rozvoj. Nebudete našimi vazaly. Proškolíme vaše pracovníky, aby se v novém pracovním prostředí rychle zorientovali.

Nejčastější přínosy digitalizace

 • Automatizovaný přenos dat mezi systémy bez chyb a překlepů.
 • Manažerské reporty automaticky a online. Kvalitní data vždy a včas, vhled do nových, přehlížených souvislostí. 
 • Aplikační nadstavby současných informačních systémů, rozšíření funkcí a kapacity, možnost použití staré i nové verze, práce z mobilních zařízení.
 • Inteligentní správa dokumentů.
 • Bezpečné ověření vzdálených podpisů SMS, osobním certifikátem nebo biometricky.

Výstupy, KPI, měřitelnost

Výstupem projektu je odladěné, zdokumentované a předvedené programové řešení. Plnění uživatelských, výkonnostních i obchodních kritérií monitorujeme i za provozu. Do aplikace je možno kdykoliv zasáhnout a upravit ji podle změněných požadavků.

Garance

 • Soulad řešení se zadáním
 • Dodržení termínů a cen vývoje (pod sankcí)
 • Dodržení garantovaných parametrů aplikace (funkčnost, dostupnost, výkon)
 • Servisní zásah v dohodnuté lhůtě
 • Kvalitní a dokumentovaný programový kód (zdrojové soubory)
 • Licence umožňující nezávislost na dodavateli (žádný vendor lock).

Co budeme chtít po vás

Digitalizace procesů řeší unikátní potřeby a požadavky zadavatele. Z podstaty věci se tudíž zadavatel stává důležitým členem týmu. Očekáváme od něj součinnost zejména

 • při popisu cílů a žádoucího chování aplikace a 
 • při kontrole a testování v průběhu celého vývoje.

Požadavky na čas vašich pracovníků upřesníme hned na začátku projektu.

Cena a formality

Před zahájením projektu předložíme kvalifikovaný odhad termínů a cen. Uzavřeme smlouvu o dílo, příp. NDA smlouvu, máme-li přijít do styku s citlivými daty. Práce účtujeme dohodnutým způsobem, nejčastěji paušální platbou za předem daný výstup nebo průběžným účtováním vykazovaných prací.

Obavy?

Vícenáklady…

Řídíme projekt tak, aby vícenáklady nevznikly. V případě změn, které provedete v zadání, upravujeme původní odhad. Vícenáklady na projektech s fixní cenou, které by vznikly pouze chybou našich odhadů, jdou za námi.

Nesplněná očekávání, nefunkčnost, nespolehlivost…

Máme zkušené analytiky, kodéry i programátory. Specifikaci zadání věnujeme maximální pozornost. Aplikace projde důkladnými testy na všech úrovních vývoje. Jste u zadání a také každá fáze vyžaduje schválení. Smlouva nás zavazuje k zajištění dlouhodobé provozuschopnosti aplikace podle předem dohodnutých pravidel. Nechceme si kazit dobré jméno nespolehlivými výstupy.

Únik citlivých dat…

Jedním z prvních kroků projektu je uzavření NDA smlouvy. Nakládání s citlivými údaji klientů se u nás striktně řídí také vnitřními předpisy. Jsme držiteli osvědčení NBÚ č. 001683 Důvěrné. Pracovníci, kteří se dostanou do styku s citlivými údaji či vaším know-how, jsou prověření a loajální: pro Blue Partners pracují deset i více let. 

Proč digitalizaci procesů svěřit Blue Partners?

 • Integrujeme systémy pro plánování podnikových zdrojů (ERP), správu dokumentů (DMS) a identit (IdM), business intelligence systémy a další.
 • Digitalizovali jsme mnoho firem a organizací. Vyvinuli jsme malé i velké aplikace pro až 100 000 uživatelů. 
 • Máme dlouholeté zkušenosti s popisem a optimalizací procesů, bezpečnostními audity, implementací legislativy a dalšími tématy, která s digitalizací firem bezprostředně souvisí.
 • Digitalizaci nechápeme jako cíl, ale prostředek k řešení vašich byznysových úkolů.
 • Máme zkušený, stabilní a sehraný tým vývojářů.
 • Bezpečnost je na první místě. Sledujeme tok citlivých dat a chráníme je v každém okamžiku.
 • Nikomu ani muk. Absolutní diskrétnost garantujeme NDA smlouvou.
 • Žádná nemilá překvapení. Držíme ceny i termíny.
 • Budete komunikovat s jediným, dokonale informovaným zástupcem našich vývojářů. 
 • Slibujeme hladký provoz. Garantujeme smluvní čas odezvy i opravy chyby (response/repair time).

Které problémy služba řeší

 • Nevíte, jaká data po firmě kolují a jak jsou zabezpečena před vnitřním i vnějším zneužitím.
 • Nemáte přehled o stavu, licencích a počtech aplikací, které se v organizaci používají.
 • Vázne přenos dat mezi různými aplikacemi. 
 • Různé aplikace zpracovávají stejná data, čímž vznikají duplicity, chyby a nesrovnalosti.
 • Reporting je složitý a neefektivní.

Jak to funguje

Poskytneme vám specialistu na procesy, databázové technologie, datové transformace a reporting. Provede audit dat a aplikací, tj. dohledá zdroje jednotlivých dat a určí jejich důležitost a citlivost (klasifikace dat). Své poznatky shrne v datovém katalogu (viz Výstupy, KPI a měřitelnost). Bude vám k dispozici při důležitých rozhodnutích ohledně údržby dat, změn datové struktury anebo procesů, které s daty pracují.

Klíčový přínos datového architekta

 • Sestavit přehledný “data big picture” z pohledu celé organizace.
 • Přiřadit data a zhodnotit jejich význam pro jednotlivé procesy/organizační jednotky,
 • Převést obchodní požadavky do řeči dat. Navrhnout rozšiřitelné, škálovatelné, jednoduché, konzistentní a integritní datové modely.
 • Ve spolupráci s databázovým architektem zajistit, aby datová základna beze zbytku odpovídala obchodním potřebám a bezpečnostním požadavkům organizace/legislativy.
 • Otestovat kvalitu a validitu dat.

Konkrétní úkony

 • Nastavení standardů pro správu a zajištění bezpečnosti dat
 • Analýza současného stavu
 • Návrh budoucího stavu včetně řešení
 • Hodnocení a doporučení pro realizace IT projektů
 • Unifikace datových rozhraní systémů a aplikací

Výstupy, KPI, měřitelnost

Základním výstupem je tzv. datový katalog, dokument obsahující informace zásadní pro správu a ochranu dat, např.:

 • ve kterých firemních procesech mají konkrétní data původ,
 • ve které aplikaci data vznikají,
 • kdo definuje požadavky na strukturu a obsah konkrétních dat (kdo je tzv. garant dat),
 • jaká je citlivost dat a jaké zacházení vyžadují,
 • co dělat při úniku, zneužití nebo ztrátě konkrétních dat, apod.

Navazujícím výstupem je pravidelná pololetní či roční zpráva o aktuálním stavu a změnách datové základny, s příp. návrhy na řešení problémů nebo nových požadavků.

Garance

 • Důvěrná znalost problematiky
 • Profesionalita, loajalita a diskrétnost našich dlouholetých zaměstnanců

Co budeme chtít po vás

Potřebujeme jasně vymezené kompetence pro vstup do podnikových dat.

Cena a formality

Před zahájením projektu předložíme kvalifikovaný odhad termínů a cen. Uzavřeme smlouvu o dílo, příp. NDA smlouvu, máme-li přijít do styku s citlivými daty. Práce účtujeme dohodnutým způsobem, nejčastěji paušální platbou za předem daný výstup nebo průběžným účtováním vykazovaných prací orámovaných předběžných odhadem.

Obavy?

Zbytečné náklady…

Pořádek v datech a systémech není o nic méně důležitý než pořádek např. v účetnictví. Pracný, proto nepřesný a chybný reporting zvyšuje náklady za špatné predikce a rozhodnutí. Pravidelné opravování a sjednocování dat na různých místech informačního systému snižuje motivaci i pozornost zaměstnanců a ve výsledku opět zvyšuje náklady. Můžeme uvést příklady, jak nepořádek v datech blokuje rozvoj, prodražuje provoz a způsobuje přímé škody např. z úniku dat. Sjednejme si nezávaznou schůzku. Za to nic nedáte. 

Teď není správný čas…

Služeb datového architekta můžete využít kdykoli. Protože eleminuje rizika, je dřív lepší nežli později.

Přístup cizích lidí k citlivým datům…

Nakládání s citlivými údaji klientů se u nás striktně řídí také vnitřními předpisy. Jsme držiteli osvědčení NBÚ č. 001683 Důvěrné. Pracovníci, kteří se dostanou do styku s citlivými údaji či vaším know-how, jsou prověření a loajální: pro Blue Partners pracují deset i více let. A samozřejmě můžeme uzavřít NDA smlouvy s patřičnými sankcemi. 

Proč konsolidaci dat svěřit Blue Partners?

 • Jednáme otevřeně.
 • Máme bohatou praxi s návrhem aplikací, datových transformací, reportovacích technologií i řešení business intelligence.
 • Orientujeme se také v řízení firemních procesů, bezpečnostní problematice a dopadech legislativy na byznys.
 • Jsme vlastníkem ISO 27001 a držitelem osvědčení NBÚ č. 001683 Důvěrné.
 • Budou pro vás pracovat zkušení a diskrétní odborníci prověření nejméně 10letou firemní kariérou.

Které problémy služba řeší

 • Chcete IT změnit, ale nevíte, kde začít.
 • Nevíte, co se v IT děje a neděje.
 • IT se tváří jako přetížené a nikdo neumí říct proč.
 • Nejste schopni hodnotit výkonnost IT.
 • Nemáte přehled o firemních IT procesech. 
 • Nemáte přehled o odpovědnosti jednotlivých zaměstnanců vůči firemnímu IT.
 • Není jasně dáno, co uživatelé mohou a nesmějí provádět s firemními počítači a mobily. 

Jak to funguje

 • Definujeme stav, kterého chcete dosáhnout.
 • Pomocí krátkého dotazníku zmapujeme současný stav.
 • Kde to bude nutné, půjdeme do hloubky, abychom pochopili souvislosti a také si ověřili, že mluvíme stejnou řečí. 
 • Jednotlivé oblasti IT postupně prozkoumáme v rámci workshopů.
 • Poznatky budeme shromažďovat – dostanete je v ucelené formě.
 • Sepíšeme plán jak firmu postupně převést ze současného do žádoucího stavu. 
 • Po odsouhlasení plánu začneme změny realizovat. Navrhneme úpravu procesy a nově popíšeme činnosti, především ale s vašimi lidmi projdeme problémy tak, jak je oni vnímají. Najdeme a vysvětlíme principy nového fungování a ukážeme přínosy pro IT i pro ně samotné.
 • Vytvoříme přehlednou zprávu a postupně ji budeme doplňovat.

Výstupy, KPI, měřitelnost

Typické oblasti, které vyžadují optimalizaci. Skutečné priority budou určeny v souladu s potřebou vaší organizace. 

Definice služeb, které IT poskytuje organizaci

Vytvoříme katalog služeb poskytovaných IT oddělením. Definujeme v něm rozsah, náležitosti a měřitelné parametry IT služeb tak, aby tomu rozuměli především laičtí uživatelé. Katalog vám svěříme do systematické péče. 

Ověření kapacity IT oddělení

Objektivně zjistíme, zda IT zdroje odpovídají současným a budoucím požadavkům byznysu. Navrhneme opatření, pokud neodpovídají.

Řízení dostupnosti

Určíme, jak analyzovat, plánovat, měřit a zlepšovat dostupnost IT služeb pro uživatele v organizaci.

Analýza rizik informačních technologií (IT risk management)

Identifikujeme potenciální rizika, vyhodnotíme jejich možné dopady a nastavíme systém řízení rizik.

Správa incidentů a problémů

Navrhneme jak minimalizovat dopady na uživatele a zrychlit čas obnovy IT systémů po havárii. 

Řízení změn

Navrhneme jak minimalizovat rizika spojená se změnami ve fungování IT.

Správa informační architektury

Definujeme, co IT musí mít a plnit, aby drželo krok s budoucími potřebami organizace a vývojem technologií. 

Správa přístupových oprávnění

Definice pravidel pro přístup uživatelů do firemních systémů v souladu s interními pravidly a bezpečnostními standardy.

Pravidla pro instalace aktualizací

Zavedení standardů pro uvolnění a nasazení nových verzí aplikací a záplat. 

Garance

 • Důvěrná znalost problematiky
 • Řada úspěšných transformací IT procesů 
 • Profesionalita, loajalita a diskrétnost našich dlouholetých zaměstnanců

Co budeme chtít po vás

 • Čas a vůli změnit věci v IT k lepšímu
 • Definici žádoucího stavu

Cena a formality

Před zahájením projektu předložíme kvalifikovaný odhad termínů a cen. Uzavřeme smlouvu o dílo, příp. NDA smlouvu, máme-li přijít do styku s citlivými daty. Práce účtujeme dohodnutým způsobem, nejčastěji paušální platbou za předem daný výstup nebo průběžným účtováním vykazovaných prací.

Obavy?

Jsou důležitější věci… 

To asi jsou. Optimalizaci a dokumentaci procesů můžete konečně provést kdykoli. Čím dřív to ale uděláte, tím dřív dosáhnete úspor a/nebo vyšších výkonů.

Byrokracie a černá díra na peníze…

Důsledky “intuitivního řízení IT” mohou být velmi drahé. Neurčitá odpovědnost, vágní požadavky a nahodilé činnosti způsobují neměřitelné morální a měřitelné finanční škody. Definicí a měřením procesů lze dosáhnout podstatně vyšších úspor než výdajů za optimalizaci. Pokud nejsou IT karty jednoznačně rozdané, trpí provoz i rozvoj celé organizace. Nebudete schopni adaptovat ji na dramaticky proměnlivé podnikatelské prostředí. Dokumentace není samoúčelný cíl, ale nástroj řízení na základě dat. Dokonalá znalost cílů, kterým má IT sloužit, i jeho vlastních možností, je pro zdravý rozvoj organizace skutečně velmi výhodná. 

Víme, že s IT máme problémy, je tam ale spousta citlivých dat…

Nakládání s citlivými údaji klientů se u nás řídí dokonale zvládnutými procesy (sic!). Jsme držiteli osvědčení NBÚ č. 001683 Důvěrné. Pracovníci, kteří se dostanou do styku s citlivými údaji či vaším know-how, jsou prověření a loajální. Pro Blue Partners pracují deset i více let. Můžeme uzavřít NDA smlouvu s patřičnými sankcemi. 

Proč optimalizaci IT procesů svěřit Blue Partners?

 • Realizovali jsme řadu transformačních projektů pro významné klienty z řad středních a větších firem a organizací.
 • Pracují pro vás zkušení a diskrétní odborníci prověření min. 10letou firemní kariérou.
 • Jsme vlastníkem ISO 27001 a držitelem osvědčení NBÚ č. 001683 Důvěrné.
 • Rozumíme firemní IT praxi v celé její šíři.

Které problémy služba řeší

 • Nemáte jasně definované procesy, firma se více či méně řídí zvykem a intuicí.
 • Nevíte, které činnosti určuje zákon a které si můžete uspořádat po svém.
 • Neznáte návaznost firemních procesů a jejich IT podpory.
 • Potřebujete svůj systém upravit, nejste si ale jisti jak.
 • Neurčité procesy komplikují zavedení inovací.

Jak to funguje

 • Společně nastavíme cíl, kterého chcete dosáhnout, žádoucí formu výstupů.
 • Společně jmenujeme garanty jednotlivých procesů.
 • Procesy podrobíme zevrubné kontrole účelu a formy. 
 • Sekvence činností rozdělíme na jednotlivé úkony a zpětně je složíme do nových, funkčních celků.
 • Dokumentací procesů zajistíme opakovatelnost a měřitelnost výkonů. Odsouhlasíme si metriky. 
 • Proškolíme vaše lidi, aby novým pravidlům porozuměli a přijali je za své.

Výstupy, KPI, měřitelnost

Dokumentace procesu mívá podobu procesní mapy. Zahrnuje název a účel procesu, popisuje spouštěcí událost, vstup, klíčové aktivity, role pracovníků a žádoucí výstup. Je určen vlastník procesu, tj. osoba odpovídající za kontrolu a reporting procesu. Určíme metriky, skrze něž budete moci posuzovat efektivitu procesu. Součástí dokumentace budou i odkazy na aplikace a IT systémy, které proces vyžaduje.

Garance

 • Důvěrná znalost problematiky
 • Profesionalita, loajalita a diskrétnost našich dlouholetých zaměstnanců
 • Dodržení termínů a smluvní ceny 

Co budeme chtít po vás

 • Popsat problémy a cíle
 • Jmenovat garanty procesů 
 • Věnovat svůj a jejich čas na pracovní schůzky

Cena a formality

Na způsobu účtování se zajisté dohodneme. Projekt nebo jeho části můžete uhradit pevně danou částkou. Alternativou je účtování na základě pečlivě vedeného výkazu. 

Obavy?

Kdy je správný čas pro tuto službu?

Zda je optimalizace firemních procesů aktuální, poznáte nejlépe sami. Provést ji můžeme kdykoli. Obvykle je lepší začít dřív a vyhnout se časové tísni.

Proč optimalizaci firemních procesů svěřit Blue Partners?

 • Máme přes 10 let praxe s vylepšováním chodu firem významných klientů.
 • Pracují pro vás zkušení a diskrétní odborníci prověření min. 10letou firemní kariérou.
 • Jsme vlastníkem ISO 27001 a držitelem osvědčení NBÚ č. 001683 Důvěrné.
 • Máme přesah do souvisejících oborů. Provádíme bezpečnostní audity, spravujeme a optimalizujeme IT malých, středních i velkých organizací, vyvíjíme byznysové aplikace a řešíme dopady zákonů a IT norem na činnost našich klientů.

Neřeší to Váš problém?

Zavolejte nám 602 177 433 nebo kontaktujte pomocí formuláře. Společně najdeme efektivní řešení.

Vybrané příklady z praxe

Audit IT na největší soukromé škole

Provedli jsme audit IT řízení na největší soukromé škole v ČR. Proč je vhodné si udělat základní nezávislý audit IT řízení?

Top manažeři
IT manažeři
Kontakt

Co můžeme udělat pro vás?